top of page

Våra arbetssätt

Förhållningssättet

Det förhållningssätt som förmedlas i föreläsningen “Det finns inga omöjliga elever” innebär att all personal arbetar med ett behovsanpassat tydligt ledarskap med höga förväntningar och med fokus på att stärka elevens självständighet. Det innebär att tydligheten i ledarskapet justeras utifrån vad situationen kräver för att eleven ska lyckas samt att personalen alltid agerar lugnt, tydligt och konsekvent i alla situationer, oavsett hur eleven agerar!  

 

Personalen arbetar även med schyssta konsekvenser (som är utlysta i förväg och som alltid gynnar elevens utveckling) och intensiv, positiv feedback för att skapa beteendeförändring. Utöver det arbetar de med en motivationshöjande struktur samt stöttar eleven i att hitta nya strategier som fungerar i samhället, vilket ökar elevens självständighet, självförtroende och självkänsla. Förhållningssättet fungerar oavsett ifall eleven har NPF-diagnos eller inte, men rekommenderas inte för elever med kraftiga funktionsnedsättningar, tex autism 3 samt elever som går i anpassad skola (fd. Särskolan)  

Studio 12

Studio 12 är en modell av en särskild undervisningsgrupp. Inom Studio 12 ryms två undervisningsmodeller, Studio 1 och Studio 2. På en ordinarie grundskola rekommenderas att bygga upp en Studio 2-verksamhet och i en resursskola bör båda modellerna vara en del av verksamheten. Bemanningen i Studio 12 består av speciallärare, lärare och elevcoacher.  

 

Gemensamma faktorer för modellen är att personalen arbetar med ett förhållningssätt där de

tränar eleverna till att bli självständiga, både i skolarbetet och socialt. Verksamheten präglas av ett behovsanpassat ledarskap och arbete med beteendeutveckling. Genom “schyssta konsekvenser” och positiv feedback i ett lösningsinriktat förhållningssätt skapas en motiverande skolmiljö med höga förväntningar samt fokus på undervisning och social träning. Den fysiska miljön har hög struktur och trivsam inredning.   

 

Studio 1 är undervisning i en liten grupp med ”traditionellt lärarledda” lektioner. Eleverna i studio 1 följer ett schema som utgår ifrån gruppens gemensamma behov och är förlagt på X antal minuter per ämne där samtliga ämnen är representerade i schemat. Avvikelse från timplanen kan ofta förekomma i form av färre undervisningsminuter för vissa ämnen.  

 

Undervisningen i Studio 2 bygger på att eleven arbetar enskilt vid eget bord med stöd av elevcoach/lärare/speciallärare utifrån behov. Eleven arbetar med komprimerat material för att täcka kunskapsluckor från tidigare årskurser och har en checklista som innehåller dagens uppgifter. Eleven arbetar utifrån beting till dess att elevens egen drivkraft är så stark att hen klarar av att arbeta utifrån ett schema. Samtliga teoretiska ämnen är representerade varje dag. När eleven är i fas med sin årskurs, finns möjlighet att träna på undervisning i grupp i Studio 1, alternativt i ordinarie undervisningsgrupp.  

Konflikthanteringsmodellen

Konflikthanteringsmodellen tydliggör hur personal ska agera från det att en kränkning skett till dess att en konflikt är löst. Den innefattar en mall med tydliga steg som är enkel för personalen att följa, och som ger dem verktyg för hur de lägger upp kränkningsutredningar och konflikthanteringar på ett effektivt och framgångsrikt sätt, med minskat antal konflikter som följd. Inom konflikthanteringsmodellen arbetar både lärare, resurspersonal och ledning med överenskommelser som ett verktyg för att skapa förändrat beteende hos en elev, mellan elever eller elevgrupperingar. Modellen fungerar både i grund- och gymnasieskola.  

bottom of page