top of page
Studio 12 där alla elever kan lyckas

Studio 12 - Där alla elever kan lyckas

För tio år sedan började Susanne arbeta med de elever som av olika skäl inte deltog aktivt i sin skolgång. Vissa elever hade av olika skäl låg- eller obefintlig närvaro. Andra elever närvarade i skolan, men inte på lektionerna eller var passiva i skolarbetet. Utifrån elevernas behov skapade Susanne en modell av en särskild undervisningsgrupp där undervisningen arrangeras så att eleven arbetar ikapp det den missat innan den återgår till ordinarie undervisning. På så sätt kan eleven snabbt komma tillbaka till en aktiv skolgång och får stöd i att få igång en egen drivkraft för skolarbetet. 
 

Föreläsningen är ca 2 timmar lång och riktar sig till all personal som arbetar i inom särskilt stöd samt ledning.  

Föreläsning ger bland annat svar på

 • Hur bygger vi upp ett effektivt stöd som passar olika elevers behov? 

 • Hur gör vi för att få tillbaka våra sk. hemmasittare till skolan? 

 • Hur bygger vi en verksamhet som löpande kan ta emot elever? 

 • Hur “reparerar” vi effektivt elevernas kunskapsluckor? 

 • Hur undviker vi att ”anpassa bort” träning i de förmågor och färdigheter som eleven har svårast för? 

 • Hur ökar vi elevernas motivation till skolarbete? 

 • Hur skapar vi en skolmiljö där eleverna trivs och lyckas i studierna? 

 • Hur bygger vi upp en verksamhet där eleverna blir självständiga och på sikt kan delta i den ordinarie undervisningen? 

 • Hur effektiviserar vi samarbetet och kommunikationen mellan personal i ordinarie undervisning och personal i den särskilda undervisningsgruppen? 
   

Pris 

24.900 kr per skolenhet 

Studio 12 där alla elever kan lyckas
Intresseanmälan
bottom of page